W roku 2014 nowy właściciel podjął prace rewaloryzacyjne zmierzające do odtworzenia pierwotnego układu parku i przywrócenia jego dawnych walorów. Zakres prac obejmuje między innymi uporządkowanie terenu, usunięcie samosiewów, odtworzenie łąki i osi widokowych.

Samosiewy, oprócz zacierania pierwotnego układu roślinności i dróg w parku, powodują też osłabienie i usychanie niżej położonych konarów starych drzew. Ponadto wiele drzew, także na obrzeżach parku i w pobliżu dróg stwarza zagrożenie z uwagi na swój stan. Część drzew już  padła. Dzięki posiadanym materiałom archiwalnym w krótkim czasie udało się odsłonić między innymi układ otwartych przestrzeni w centrum parku ujawniający wybitne rozwiązania oryginalnego założenia parkowego. Prace rewaloryzacyjne są zaplanowane do roku 2018.

Całość prac ogrodniczych związanych z rewaloryzacją parku przeprowadziła firma pana Andrzeja Kilańczyka z Bełchatowa. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników i właściciela firmy możemy już dziś oglądać efekty tej pracy. W początkach marca zostały zrealizowane wszystkie prace przewidziane w planach na sezon wiosenny 2014 – resztę dokona natura – efekt w postaci odbudowania i wypełnienia koron drzew będziemy mogli oglądać przez następne lata.

Andrzej Kilańczyk
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
ul. Romualda Mielczarskiego 11, Bełchatów
tel.: 44 633 01 77
www.kilanczyk.pl

Park w Skale. Rewaloryzacja

Styczeń 2014

Wstępne prace rewaloryzacyjne. Na podstawie zaleceń konserwatora zabytków podjęto wycinkę drzew i krzewów odsłaniając bryłę ruin pałacu, usuwając uszkodzone konary, przewrócone pnie i samosiewy. Do precyzyjnych prac w koronach drzew i dla pełnej kontroli wycinki zatrudniono specjalistów ze sprzętem alpinistycznym. Usunięto nagromadzone przez lata śmieci i zabezpieczono ogrodzeniem ruiny pałacu. Na obrzeżach parku ustawiono tablice informacyjne prezentujące krótką historię i współczesność zespołu pałacowo-parkowego. Dzięki posiadanym materiałom archiwalnym w krótkim czasie udało się odsłonić między innymi układ otwartych przestrzeni w centrum parku ujawniający wybitne rozwiązania oryginalnego założenia parkowego.

galeria>

Luty 2014

Park w Skale powraca do dawnego wyglądu. Trwają prace inwentaryzacyjne, pomiar i oznakowanie drzew. Praktycznie każdego dnia podczas prac odkrywane są nowe elementy pierwotnego układu parku. Wyłonił się skomplikowany układ ścieżek spacerowych łączących punkty widokowe i inne ciekawe miejsca. Na kilku starych egzemplarzach dębów znaleziono ślady wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych świadczących o kunszcie dawnych ogrodników.

galeria>

Marzec 2014

Trwają prace przygotowujące do zasiewu trawy na „łące” – siew musi być wykonany w glebę przed wschodami zawilców i innych roślin aspektu wiosennego runa. W tym celu użyty zostanie specjalistyczny siewnik do siewu wgłębnego –  po to by nie zniszczyć istniejącej roślinności. Uzupełniono ubytki ziemi w miejscach nielegalnych prac poszukiwawczych oraz usunięto zawieszone i suche gałęzie, by nie zagrażały zwiedzającym. Oczyszczono 1300 metrów ścieżek na południowym stoku parku. Tworzą one połączona całość. Już dziś miłośnicy spacerów i nordic walkingu mogą w Skale znaleźć miejsce dla przedwiosennego treningu. Teraz czekamy na wiosnę, by przyroda włączyła się do dzieła.

galeria>

Stary platan w parku w Skale

Stary platan w parku w Skale. Młode samosiewy przerastają koronę zabytkowego drzewa. Styczeń 2014.

W galerii zdjęć można zobaczyć postęp prac w parku.

Na terenie parku znajdują się ruiny pałacu zbudowanego na przełomie XVIII i XIX wieku. Po zakończeniu prac zabezpieczających i porządkowych będą udostępnione do zwiedzania. Obecnie z uwagi na zły stan ruin kategorycznie zabrania się wchodzenia na teren pałacu. Teren pałacu został ogrodzony i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z wtargnięcia na jego teren. Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu skałek z uwagi na możliwość upadku z wysokości.

W parku zabrania się prowadzenia poszukiwań w tym z użyciem wykrywaczy metali, rozkopywania, naruszania stanu ruin, wycinki drzew, pozyskiwana drewna i innych materiałów.

kilianczyk690x191